ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

MORE CARD PROGRAMI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ
1- MORE CARD PROGRAMI ÜYELİK SÜRECİ

“More Card Talep Formu”nu doldurarak imzalı / onaylı olarak ileteceğiniz başvuruların değerlendirmesi üzerine ve üyelik talebinin Sinpaş tarafından onaylanması halinde, üyelik ve www.sinpasmorecard.com.tr sitesine giriş bilgileriniz başvuru formunda beyan edilen GSM numarasına sms ile gönderilmesi ile üyelik gerçekleşir.

2- SÖZLEŞMENİN KURULMASI ve YÜRÜRLÜK

İşbu Sözleşme taraflar arasında, kullanıcının doldurduğu, More Card Talep Formunun onaylanması ile, www.sinpasmorecard.com.tr sitesine giriş bilgilerinin bildirilmesinden itibaren süresiz olarak yürürlüğe girer ve bu andan sonra kullanıcı More card üyesi (/veya üye) haline gelir. Her More Card üyesi, Sinpaş Gayrimenkul Yatırım ortaklığı A.Ş. ile akdetmiş olduğu işbu üyelik sözleşmesi hükümlerine uyacağını kabul ve taahhüt eder.

3- MORE CARD SİSTEMİNİN TANIMI

More Card, Sinpaş’ın mevcut müşterilerinin ve marka elçilerinin memnuniyeti ve sadakati ile yeni müşteri kazandırmalarına yönelik bir sadakat programıdır.
More Card üyesinin Sinpaş’a yönlendirdiği (referans olduğu) kişiler, üyenin referansına istinaden www.sinpasmorecard.com.tr internet sitemizde duyurulan Sinpaş projelerinden işbu sözleşmede belirli oranlarda indirimli taşınmaz satın alımı yaparken More Card üyesi de işbu satın alım üzerinden yine işbu sözleşmede miktarı ve kullanım ile yararlanma koşulları belli şekilde puan kazanır.

4- MORE CARD PUAN KAZANIMI VE HARCANMASI KOŞULLARI

More Card İndirimi ve Puan Kazanımı Kuralları aşağıdaki gibidir:

More Card üyesi, kişilere Sinpaş projelerinden taşınmaz alması konusunda referans olabilir. Referas olunan kişinin taşınmaz alımının gerçekleşmesi durumunda bu kişiye %2 oranında More Card indirimi uygulanır ve bu durumda More Card üyesi de işbu satış dolayısıyla aşağıdaki tabloda belli oranlarda puan kazanır.

● Puan, Gayrimenkulun tüm indirimler düşülmüş ve kdv hariç bedeli üzerinden hesaplanır.
● Puan kazanımı Gayrimenkul alışverişinin adetinden bağımsız şekilde, tutarına bağlı olarak ve katlanarak ilerler.

İndirim ve puan kazanım oranları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

MORE CARD'LI PUAN KAZANIMI
TAŞINMAZI ALANIN İNDİRİM ORANI
%1
%2

More Card üyesi bu şekilde kazandığı More Puanlarını

● Mülk sahibi olduğu Sinpaş bünyesine dahil konutunun devam eden taksit ödemelerinde
● Kendi üzerine Sinpaş bünyesine dahil bir konutun satın alımının peşinat ödemesinde
● Metropol karta yükleterek Metropol kartın geçerli olduğu market ve giyim mağazalarında kullanabilir.

Bu programa SİNPAŞ’ın onay verdiği kişiler dışındaki kişiler katılamaz ve herhangi bir hak iddia edemez.
Üyeler hiçbir şekilde hediyelerin nakit karşılığını talep edemez, haklarını devredemez veya satamazlar.

4.2 More card üyesinin, aşağıdaki koşullar hariç, satışa referans olması ve buna bağlı puan kazanması More card üyelik sistemine dahil olması ile başlar.


4.2.1 More Card üyesinin More Card indiriminden yararlandırılabilmesi için refere ettiği kişinin daha önceden Sinpaş projelerinden taşınmaz alımı yapmamış olması gerekir. Referans olduğu kişinin Sinpaş projelerinden taşınmaz almış bir kişi olması halinde bu kişi bu sebep dolayısıyla %2 ev sahibi indirimini hak eder. Bu durum More Card üyesinin referans olmasından bağımsız olarak meydana gelir ve üye bu satış sebebiyle puan hak etmez.

4.2.2 More Card üyesinin üyeliğinin başlangıcından itibaren ilk 6 ay 1. derece yakınına veya kendisine referans olamaz.

4.2.3 Bir More Card üyesi başka bir More Card üyesine referans olamaz.

4.3 Üyenin hak edeceği More Card puanları satın alınan gayrimenkulun KDV hariç ve %2 More Card indirimi düşülmüş fiyatı üzerinden hesaplanır.

4.4 Referans olunan satışa ait üye puanı, taşınmaza ait satış sözleşmesi gerçekleştiği anda rezerve puan olarak More Card üyesinin hesabına yansır. Taşınmazı alan Müşteri ev bedelinin %5’ini ödedikten sonra 30 gün içinde rezerve puan aktife döner.
Rezerve Puan: More Card üyesinin referans olduğu ilgili taşınmaz satışından hakettiği puandır. Bu puan taşınmaz sözleşme bedelinin %5’i ödenene kadar More Card üyesinin hesabında görünür ama harcanamaz.
Aktif Puan: More Card üyesinin referans olduğu Taşınmaz sözleşme bedelinin %5’i ödendikten sonra More Card üyesinin rezerve olarak duran puanı Aktif duruma gelir ve artık harcanabilir olur.

4.5 More Card üyesinin Referans olduğu satışın 2 ay içinde iptal edilmesi durumunda satıştan kazanılan tüm rezerve ve aktif puanlar tamamı ile silinir.

4.6 Referans satışın sözleşmesinin imzalanmasından itibaren 2 ay sonra iptal edilen satışların, satıcı tarafından sözleşme iptal bedeli kesildiği takdirde More Card üyesinin puanları silinmeyecektir. Satıcı tarafından herhangi bir sebeple Sözleşme iptal bedeli kesilemediği durumda yukarıdaki kurala göre More Card üyesinin ilgili satışa ait puanları silinir.

5- SİNPAŞ’A TANINAN YETKİLER

Sinpaş herhangi bir zamanda sistemin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Sistemin kullanımının geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından dolayı Sinpaş’ın kullanıcılarına veya üçüncü kişilere karşı hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.
Sinpaş kullanıcıların sistemden yararlanmaları sırasında oluşacak evrakların, belgelerin, dosyaların, mesajların bazılarını veya tamamını saklama, uygun göreceği periyotlarla yedekleme ve silme yetkisine sahiptir.

Sinpaş, ileride doğacak teknik zaruretler ve mevzuata uyum amacıyla kullanıcıların aleyhine olmamak kaydıyla işbu Sözleşme’nin uygulamasında değişiklikler yapabilir, mevcut maddelerini değiştirebilir veya yeni maddeler ilave edebilir.

6- KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

Kullanıcı, More Card’a üye olurken işbu Üyelik Sözleşmesini onaylamakla ve üyelik sonrası Web Sitesi içerisindeki hareketleri esnasında, veri sorumlusu Sinpaş GYO ile paylaştığı ad, soyad, elektronik posta adresi, sipariş adres/adresleri, telefon numarası gibi tüm kişisel verilerinin Kişisel Verilerin Korunması Hakkındaki Kanun’da belirlenmiş olan esaslar çerçevesinde ve idari ve teknik güvenlik tedbirlerini haiz olarak işbu sözleşme uyarınca işlenmesine, Kanunu’nun 8 ve 9’uncu maddelerinde öngörülen şartlara uymak ve gerekli güvenlik önlemlerini almak kaydıyla, More Card Programının gerektirdikleri doğrultusunda sınırlı olarak, dolaylı/doğrudan yurtiçi/yurtdışı iştiraklerimiz ya da bağlı ortaklıklarımız, şirketimizce hizmet/destek/danışmanlık alınan ya da işbirliği yapılan ya da proje/program/finansman ortağı olunan yurtiçi/yurtdışı/uluslararası, kamu/özel kurum ve kuruluşlar, şirketler ve sair 3. kişi ya da kuruluşlara, şirketimizin bağlı şirketleri, danışmanları, hissedarları ya da çözüm ortakları diğer grup şirketleri, Merkezi Kayıt Kuruluşu ve diğer yetkili kurum ve kuruluşlar, tedarikçileri veya alt yüklenicileri ile 6698 Sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde paylaşılmasına açıkça rıza gösterdiğini kabul ve beyan eder.

Konuyla ilgili detaylı bilgilerin ve sahip olunan hakların yer aldığı aydınlatma metnine https://www.sinpas.com.tr/kurumsal/kisisel-verilerin-korunmasi linkinden ulaşılabilir. İlgili kişi (kullanıcı, üye/üye adayı) Kanun’un 11. Maddesindeki haklarına istinaden taleplerini https://www.sinpas.com.tr/basvuru-formu.pdf linkindeki formu doldurarak veya 444 1974 numaralı çağrı merkezimiz aracılığıyla tarafımıza iletebilir.

7- FESİH

Taraflar işbu Sözleşme’yi diledikleri zaman sona erdirebileceklerdir. Sözleşme’nin herhangi bir sebeple sona ermesi fesih anında tarafların birbirlerinden olan alacaklarına halel getirmez. Sinpaş’ın More Card üyesinin kurallara aykırı davrandığını ya da More Card üyesi ya da referans gösterdiği kişinin bu sözleşme uyarınca haksız kazanç temin ettiğinin ya da etmeye çalıştığının tespit edilmesi durumu bundan müstesnadır. Bu halde, Sinpaş tarafından üyenin hak ettiği rezerve ve aktif tüm puanları sistemden silinir.

Sinpaş gerekli gördüğü her durumda her hangi bir uyarı ve/veya açıklama yapmak zorunda olmaksızın More Card’lının üyeliğini tek taraflı olarak sona erdirebilir. Böyle bir durumda kurallara aykırı bir durum olmadığı sürece More Card’lı Sinpaş’ın belirlediği ve More Card’lıya bildireceği sürede puanlarını harcamak durumundadır. Verilen sürede puanlarını harcamazsa puan kullanım hakkını kaybeder ve tüm puanlar silinir.

More Card’lı üyeliğinin kapatılmasını talep edebilir ve bu talebe istinaden üyelik kapatılır. Böyle bir durumda kurallara aykırı bir durum olmadığı sürece More Card’lı Sinpaş’ın belirlediği sürede puanlarını harcamak durumundadır. Verilen sürede puanlarını harcamazsa puan kullanım hakkını kaybeder ve tüm puanlar silinir.